Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hermès?

Hermès & duurzaam


Hermes
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Hermès heeft het E-label gekregen. Hermès behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet informatie bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Hermès zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Hermès International
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Luxe merken
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Hermès?

Hermès Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 November 2017 door Daphne
Laatst gecontroleerd: 11 November 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Hermès implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 63). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hermès verlaagd zijn eigen operaties klimaat voetafdruk met 5% tussen 2015 en 2016. 2016, de emissies in totaal minder dan 32 duizend ton CO2-equivalent. Een klimaat voetafdruk van voorgaande jaren is echter niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 78). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Hermès communiceert voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk, maar biedt geen concrete informatie over het totale aandeel van hernieuwbare energie die wordt gebruikt voor haar hele eigen operations elektriciteitsgebruik (zie link, pagina 63). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Hermès streeft naar een vermindering van het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten, maar communiceert niet alle concrete informatie over doelstellingen voor vermindering voor de koolstofvoetafdruk van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 78). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Hermès streeft naar een vermindering van het klimaat voetafdruk gegenereerd op basis van de levering/productieketen, maar communiceert niet alle concrete informatie over doelstellingen voor vermindering en resultaten bereikt (zie link, pagina 78). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Hermès communiceert niet een beleid voor het vervangen van conventionele grondstoffen zoals leder, synthetisch rubber of polyester met milieuvriendelijker alternatieven (zie link, bladzijde 57). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Hermès maakt voornamelijk gebruik van koeienhuiden en schapenvachten die uitsluitend afkomstig zijn uit Europese landen. Bovendien houdt Hermès zich aan wetten die bedoeld zijn om illegale houtkap te bestrijden, zoals de richtlijnen van de Conventie van Washington (CITES), die wereldwijd bedreigde planten en dieren beschermen (zie link, pagina 56). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Hermès maakt geen concreet beleid bekend om chroom en andere schadelijke stoffen, veroorzaakt door leerlooierprocessen, te beperken (zie link, pagina 71, 76-77). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Hermès heeft geen concreet beleid gepubliceerd om alle gevaarlijke chemicaliën uit de volledige levenscyclus van producten te verwijderen (zie link, pagina's 63-80). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Hermès rapporteert niet of ten minste 1 op de 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen, als volledig uitgefaseerd in de gehele productieketen kan worden beschouwd. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Hermès rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Hermès implementeert maatregelen om solventgebaseerde chemicaliën (VOC's) in hun productie te vervangen en te verminderen. Echter, of een niveau van gemiddelde max. 40 gram per paar schoenen is gerealiseerd is niet gespecificeerd (zie link, pagina 76-77). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Hermès communiceert niet alle informatie over haar beleid inzake vermindering van consumentenverpakkingen. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Hermès implementeert maatregelen in verband met de afvalproductie en rapporten over jaarlijkse resultaten gerealiseerd-sector per sector (zie link, pagina's 58-68). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Hermès rapporteert niet, of de terugkeer of hergebruik van kleding en / of schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Hermès vermeldt verschillende arbeidsnormen in verband met haar ethiekbeleid, maar publiceert niet specifiek haar leveranciersgedragscode of haar Ethisch handvest (zie link, pagina 55). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Het merendeel van de Hermès-producten, zoals lederwaren en textiel, wordt echter in eigen huis vervaardigd (zie link, pagina 30, 33). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Hermès heeft een lijst met fabrieken gepubliceerd, hoewel het niet duidelijk is of deze faciliteiten ten minste 90% van de totale productie van het merk vertegenwoordigen. Hermès communiceert dat het grootste deel van de productie in eigen beheer wordt gefabriceerd (zie link, pagina 30, 33). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Hermès communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Hermès verstrekt geen duidelijke informatie over maatregelen voor capaciteitsopbouw bij de toeleverende productiefaciliteiten voor betere werkmethoden. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hermès rapporteert publiekelijk geen duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar kledingfabrikanten. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Hermès rapporteert niet duidelijk of en hoeveel productievolume is goedgekeurd als sociaal compliant door onafhankelijke derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Hermès rapporteert niet publiekelijk duidelijke resultaten van de geïmplementeerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van stof. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Hermès rapporteert niet over de resultaten van haar arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabric manufacturing-fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron