Rank a Brand

Hoe duurzaam is Levi's?

Levi's & duurzaam


Levi's
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Levi's heeft het D-label behaald en volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Levi's duurzaamheidsscore kan omhoog door meer gebruik van duurzame materialen en het doorzetten van verbeteringen in de arbeidsomstandigheden. Ook wat betreft klimaatbeleid zijn er voor Levi's nog punten te behalen.

Merkhouder: Levi Strauss & Co
Hoofdkantoor: San Francisco, CA, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Levi's?

Levi's Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 6 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Levi's implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in hun activiteiten en gehele supply chain. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Levi's heeft uitgestoten 56,931 ton van CO2e in 2015 (Scope 1 & 2). In vergelijking met 2013 (76.000 metrische tonnen CO2e) Dit is een daling van ongeveer 25,1% (zie link, Carbon Disclosure projectrapporten voor 2013 en 2015 resultaten). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Levi's verslagen over het gebruik van hernieuwbare energie, maar is niet duidelijk over de totale procentuele aandeel, het soort resource en additionaliteit van de voorziening. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Levi's doel is het verminderen van 25% van hun broeikasgasemissies tegen 2020 ten opzichte van 2007. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Levi's implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Levi's publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Meer dan 95% van de grondstoffen Levi's toepassingen is katoen. Levi's is een lid van de betere katoen-initiatief (BCI) en heeft tot doel om de bron van 95% BCI katoen in 2020 (stijging van 6% vandaag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? Levi's heeft de Greenpeace 'Nul-kwijting inzet' ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Levi's bepaalt dat per gefluoreerde verbindingen (PFK's) zijn bij de productie van alle kledingstukken, effectieve uiterlijk 1 januari 2016 met succes afgeschaft. Greenpeace heeft echter twijfels over de juistheid van de gegevens (zie link, pagina 3, en link op de volgende vraag, pagina 13). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Levi's Staten te bezig het elimineren van verdachte chemische groepen (APEO's en ftalaten). Maar het blijft onduidelijk of ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals PFK's, azo-kleurstoffen of BFR kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de productie van Levi's hele kledingstuk productie. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Levi's rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? De Levi Strauss & Co heeft een programma genaamd ' afval < minder, die maakt melding van het voornemen om afval te verminderen. Levi's rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Levi's uitgebreid haar kleding recycling initiatief in 2015, met inbegrip van kleding recycling in de detailhandel. Levi's heeft een doel van het creëren van een infrastructuur die ondersteuning biedt voor een circulaire economie tegen 2020. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle aspecten worden vermeld in de 'Sociale en ecologische duurzaamheid gids' Levi's (zie link, pagina's 8-11, 29-30, en hoofdstuk 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, vermeld (pagina 22); 2. Ja, de maximale wekelijkse arbeidstijd is 60 uur, met inbegrip van 12 uur van vrijwillige overuren (pagina 20-21); 3. Nee, betaling van het loon moet voldoen aan wettelijke vereisten, geen vermelding van menswaardig loon (zie link, bladzijde 23). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 25-26). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Levi's openlijk communiceert over de eisen van de veiligheid en gezondheid voor elke verschillende afwerking gebruikt bij de productie van jeans, met inbegrip van het verbod op zandstralen vanaf 31 December 2010 (zie link, pagina 88). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Levi's heeft een lijst gepubliceerd van directe die waarschijnlijk voor 90% van de totale productie, effectieve door December 2016. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Levi's werkt met verschillende organisaties en initiatieven. Er wordt echter geen van de door ons goedgekeurde organisaties genoemd. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandighedenbeleid vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Levi's biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Levi's heeft een overzicht van het auditproces gepubliceerd. Het is echter onduidelijk of minimaal 90% van het productievolume is geaudit in 2013. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Levi's erkent het belang van een leefloon. Concrete resultaten zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Levi's beweert uit te breiden haar productie richtsnoeren verder in de supply chain aan de textile mills, en zijn blij om te vinden dat 100% van haar leveranciers van de molen genomineerde stof al op duurzaamheid gericht zijn. Echter, Levi's nog rapporteert niet uitvoerig op de respectieve resultaten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron